I Wyszkowski przegląd sztuki online

1 wyszkowski przegląd sztuki on line

| WYSZKOWSKI PRZEGLĄD SZTUKI ONLINE MALARSTWO, GRAFIKA, RZEŹBA

  1. Organizator: Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”
  2. W przeglądzie mogą wziąć udział artyści i amatorzy z Wyszkowa i okolic.
  3. Zgłoszenia prac (zdjęcia lub skany) prosimy przesyłać e-mailem na adres: promocja©wok-hutnik.pl
  4. Ilość: max 3 prace
  5. Termin: do dnia 10 grudnia 2020 roku.
  6. Każda praca powinna być opisana:

– imię i nazwisko autora
– tytuł pracy
– wymiary
– technika

7. Wystawa w formie online będzie udostępniona na You Tube, Facebooku, www.wok-hutnik.pl
8. Po wznowieniu działalności WOK „Hutnik” zgłoszone prace będą wyeksponowane na wystawie w galerii ośrodka.
9. Wszelkich informacji udziela instr. Irena Filipowicz, tel. 796 213 421

Wzięcie udziału w przeglądzie wiąże się automatycznie z zaakceptowaniem jego warunków.

Klauzula informacyjna dla interesantów Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” w Wyszkowie Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) /RODO/2 dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/ dyrektor WOK „Hutnik” informuje, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”, ul. Prosta 7, 07-200 Wyszków reprezentowany przez P. Mariusza Kowalskiego — dyrektora. 2. Inspektorem Pani/Pana danych osobowych jest P. Marcin Pasternak, kancelaria.marcinpasternak© gmail.com. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych/statutowych zadań ośrodka określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2017r. .poz.1875 z póź.zm./, ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz. U.1991 Nr 114 poz. 493 z dnia 25.10.1991 z póź zmianami, oraz innych ustawach na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. ci e, oraz Art.9 ust.1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą   wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spra: archiwów zakładowych. 6.W z: przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:-żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych -żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, -żądania od
Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj